536 996 453 sklep@marketerplus.pl

Polityka Prywatności

Polityka COOKIES

Marketer+ szanuje Twoją prywatność. W konsekwencji, z uwagi na dążenie do rzetelności oraz transparentności działań związanych z prowadzeniem serwisu sklep.marketerplus.pl ustanawia POLITYKĘ, która stanowi informacje o stosowanych standardach i praktykach w zakresie przetwarzania informacji o Tobie oraz innych użytkownikach SERWISU, w tym zaś informacji, które stanowią DANE OSOBOWE, a które Ty lub inni użytkownicy mogą dostarczyć Marketer+ w trakcie korzystania z SERWISU.

Przed skorzystaniem w jakiejkolwiek formie z SERWISU, w tym przed skorzystaniem z informacji oraz aplikacji umieszczonych w SERWISIE, każdy użytkownik winien zapoznać się z pełną treścią POLITYKI. Korzystanie z SERWISU oznacza akceptację procedur i standardów stosowanych przez Marketer+ i wynikających z POLITYKI.

W przypadku braku akceptacji POLITYKI w całości lub jakiejkolwiek części prosimy o nie korzystanie z SERWISU. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią POLITYKI uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z Marketer+, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu POLITYKI.

Uwagi ogólne
1. POLITYKA podzielona została na wewnętrzne jednostki redakcyjne.
2. Niezależnie od zastosowanego podziału, POLITYKA stanowi kompleksową całość, a żadna z jej części nie powinna być interpretowana w oderwaniu od pozostałych.

Definicje
3. Jeśli w treści POLITYKI wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym zwrotom pisanym wielkimi literami nadano następujące znaczenie:
(i) ADRES IP – oznacza adres protokołów internetowych, który stanowi informację, która umożliwia identyfikację konkretnego UŻYTKOWNIKA;
(ii) DANE OSOBOWE – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy, udostępniane przez UŻYTKOWNIKÓW, a zbierane za pośrednictwem Serwisu oraz przetwarzane przez Marketer+;
(iii) Marketer+ – oznacza Grupa Marketer P. Koziara, M. Sękowski Sp.j. z siedzibą w Lublinie, ul. Stefczyka 32/5, 20 – 151 Lublin, NIP 712-31-50-456, KRS: 0000320705, REGON: 060437049;
(iv) POLITYKA – oznacza niniejszą politykę prywatności SERWISU;
(v) SERWIS – oznacza serwisy internetowe w domenie www.sklep.marketerplus.pl;
(vi) USTAWA – oznacza polską ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 203, poz. 1371);
(vii) UŻYTKOWNIK – oznacza podmioty odwiedzające oraz korzystające, w tym poprzez udostępnianie Marketer+ DANYCH OSOBOWYCH, z SERWISU;
(viii) WITRYNY ZEWNĘTRZNE – oznacza strony internetowe, serwisy, witryny i portale, które nie stanowią własności Marketer+.

Odesłania poza SERWIS
4. SERWIS zawierać może odesłania (linki) do WITRYN ZEWNĘTRZNYCH.
5. Skorzystanie z odnośnika do WITRYNY ZEWNĘTRZNEJ oznacza, że UŻYTKOWNIK dobrowolnie godzi się na odwiedzenie WITRYNY ZEWNĘTRZNEJ i jednocześnie zobowiązany jest on do samodzielnego zapoznania się z polityką prywatności obowiązującą w ramach WITRYNY ZEWNĘTRZNEJ.
6. Marketer+ nie podnosi żadnej odpowiedzialności w zakresie korzystania przez UŻYTKOWNIKA z WITRYN ZEWNĘTRZNYCH, w tym zaś w szczególności za jej treść, pliki „cookies”, treść polityki prywatności WITRYNY ZEWNĘTRZNEJ, jej zgodność z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym oraz standardy i procedury stosowane przez właściciela bądź użytkownika WITRYNY ZEWNĘTRZNEJ w zakresie ochrony prywatności, w tym zaś DANYCH OSOBOWYCH.

Zasady zbierania DANYCH OSOBOWYCH
7. Dla korzystania z SERWISU nie jest konieczne podawanie DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW, przy czym podczas korzystania z SERWISU mogą być gromadzone w sposób automatyczny dane lub informacje dotyczące UŻYTKOWNIKÓW, w szczególności zaś ADRESY IP, pliki „cookies”, tagi internetowe i dane o nawigacji.
8. Korzystanie z niektórych zawartości SERWISU może wiązać się z koniecznością udostępnienia przez UŻYTKOWNIKA DANYCH OSOBOWYCH, przy czym udostępnienie DANYCH OSOBOWYCH zawsze jest dobrowolne. Niepodanie DANYCH OSOBOWYCH wiązać się może z ograniczeniem w dostępności do zawartości SERWISU.
9. Korzystanie z SERWISU za pośrednictwem urządzeń mobilnych wiąże się z możliwością pozyskania przez Marketer+ danych identyfikacyjnych ww. urządzeń, w tym operatora usługi internetowej dostarczanej do urządzenia mobilnego oraz numeru abonenta.
10. Marketer+ prowadzić może sondaże oraz ankiety, jak i zadawać pojedyncze, skonkretyzowane pytania w celu udostępnienia przez UŻYTKOWNIKA określonych danych, w tym DANYCH OSOBOWYCH.
11. Partycypacja, jak i udzielanie odpowiedzi w ramach działań wskazanych w punkcie 11 POLITYKI jest zawsze dobrowolne.
12. DANE OSOBOWE udostępniane za pośrednictwem SERWISU nie mogą obejmować tzw. danych wrażliwych w rozumieniu art. 27 ust. 1 USTAWY.
13. Marketer+ podejmuje działania przewidziane przepisami USTAWY w przedmiocie ochrony udostępnionych przez UŻYTKOWNIKÓW, w trakcie lub w związku z korzystaniem z SERWISU, DANYCH OSOBOWYCH.

Zakres udostępnienia oraz przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH przez UŻYTKOWNIKA
14. Marketer+ może prosić UŻYTKOWNIKA o podanie następujących DANYCH OSOBOWYCH:
(i) imienia i nazwiska;
(ii) adresu;
(iii) numeru telefonu.
24. UŻYTKOWNIK w każdej chwili może odwołać zgodę na przetwarzanie swoich DANYCH OSOBOWYCH. Odwołanie zgody na przetwarzanie DANYCH OSOBOWYCH wiązać się może z brakiem możliwości korzystania przez UŻYTKOWNIKA z SERWISU.
25. UŻYTKOWNIK może w dowolnej chwili zażądać usunięcia w całości bądź w części swoich DANYCH OSOBOWYCH. Żądanie usunięcia w całości bądź w części DANYCH OSOBOWYCH wiązać się może z brakiem możliwości korzystania przez UŻYTKOWNIKA z SERWISU.
26. Marketer+ może odmówić usunięcia DANYCH OSOBOWYCH w przypadku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA regulaminów SERWISU lub innych, wiążących UŻYTKOWNIKA, regulaminów, a także naruszenia przez UŻYTKOWNIKA przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a zachowanie DANYCH OSOBOWYCH wiąże się z ustaleniem okoliczności naruszeń oraz ustaleniem odpowiedzialności UŻYTKOWNIKA.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych
27. Marketer+ zobowiązuje się do szczególnej dbałości o właściwy stopień zabezpieczeń oraz do zachowania poufności zgromadzonych za pośrednictwem SERWISU informacji, w tym zaś DANYCH OSOBOWYCH.
28. Marketer+, w szczególności, wypełnia wszelkie obowiązki spoczywające na Marketer+ jako na administratorze danych osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym z USTAWY.

Logowanie do SERWISU
29. UŻYTKOWNICY powinni utrzymywać w poufności dane logowania do SERWISU, w szczególności zaś swój login i hasło.
30. W przypadku korzystania z jednego stanowiska pracy (komputera) wspólnie z innymi osobami, po zakończeniu pracy oraz korzystania z SERWISU, nastąpić powinno wylogowanie.
31. W przypadku korzystania z zawartości SERWISU dostępnych po udostępnieniu na rzecz Marketer+ DANYCH OSOBOWYCH, w przypadku stwierdzenia, że DANE OSOBOWE są niezgodne z prawdą Marketer+ jest uprawniony do trwałego usunięcia konta UŻYTKOWNIKA oraz wszelkich wprowadzonych przez niego do SERWISU informacji, co nie wyłącza podjęcia dalej idących kroków przewidzianych przepisami prawa.

Informacje zbierane automatycznie; polityka „cookies”
32. Poza dobrowolnie udostępnianymi przez UŻYTKOWNIKA DANYMI OSOBOWYMI oraz rejestrowanymi ADRESAMI IP Marketer+ za pośrednictwem SERWISU zbiera informacje o UŻYTKOWNIKACH wykorzystując pliki „cookies”, tj. pliki zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z SERWISEM. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest Marketer+ oraz Google. Google:
(i) „cookies” wykorzystuje celem tworzenia statystyk SERWISU;
(ii) umocowany jest do udostępnienia informacji o „cookies” podmiotom zewnętrznym, jeśli wymagają tego przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa, jak i w przypadku powierzenia przetwarzania informacji o cookies” podmiotom zewnętrznym.
33. Pliki „cookies” nie służą do identyfikacji tożsamości UŻYTKOWNIKA, nie powodują zmiany konfiguracji urządzeń UŻYTKOWNIKA oraz nie mają żadnego wpływu na działanie tych urządzeń.
34. Pliki „cookies” wykorzystywane mogą być w celu:
(i) dostosowania zawartości SERWISU do preferencji UŻYTKOWNIKA oraz optymalizacji korzystania z SERWISU;
(ii) podtrzymania sesji logowania w SERWISIE;
(iii) indywidualizację SERWISU;
(iv) tworzenia statystyk dotyczących korzystania z SERWISU.
35. W ramach SERWISU wykorzystywane są pliki „cookies”:
(i) sesyjne, tj. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia SERWISU dokonanego w dowolnej formie przez UŻYTKOWNIKA i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania.
(ii) Google Analytics (tzw. cookies www.google.com/analytics), które służą tworzeniu statystyk SERWISU.
36. Każda przeglądarka internetowa zawiera opcję wyłączenia plików „cookies” dla konkretnej witryny lub dla wszystkich witryn internetowych. Celem uzyskania informacji o sposobie wyłączenia plików „cookies” należy zwrócić się o przedmiotową informację do producenta stosowanej przeglądarki.
37. Pozostawanie w SERWISIE bez dokonania wyłączenia plików „cookies” wiąże się z wyrażeniem zgody na pobieranie plików „cookies”. Szczegółowe informacje o „cookies” uzyskać można w sekcji Pomoc stosowanej przeglądarki internetowej.

Kontakt
38. Wszelkie kontakty UŻYTKOWNIKA z Marketer+ podejmowane są za pośrednictwem:
(i) poczty e-mail pod adresem sklep@marketerplus.pl;
(ii) poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Grupa Marketer Sp.j. (Marketer+), ul. Stefczyka 32/5, 20 – 151 Lublin;
(iii) telefonu, pod numerem 536 996 453.

Copyright © 2018 Marketer+ wszelkie prawa zastrzeżone