Szybka wysyłka
Zakupy bez rejestracji
Proforma dla firm
Regulamin sklepu Marketer+

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARKETER+

Dla zagwarantowania przejrzystości współpracy i w celu wykonania obowiązków informacyjnych, sklep.marketerplus.pl stworzył niniejszy Regulamin, który określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania umów w ramach Sklepu, zasady dostarczania i realizacji zamówień oraz zapłaty ceny sprzedaży, przysługujące Klientowi uprawnienia w zakresie anulowania zamówienia lub odstąpienia od umowy oraz tryb składania przez Klientów reklamacji. 

Właścicielem Sklepu  jest Grupa Marketer Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Stefczyka 32/5, 20-151 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000763198, NIP 712-31-50-456, REGON 060437049.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących treści Regulaminu prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 47 Regulaminu. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAKRES USŁUG, WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Sklep internetowy Marketer+ („Sklep”), dostępny pod adresem sklep.marketerplus.pl, prowadzony jest przez firmę Grupa Marketer Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Stefczyka 32/5, 20-151 Lublin, KRS: 0000763198, NIP: 712-31-50-456, REGON: 060437049 („Właściciel”).
  2. Sklep prowadzi sprzedaż czasopism „Marketer+” i „E-commerce w Praktyce” w wersji papierowej oraz elektronicznej.
  3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:
  (i) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej: (a) Chrome, (b) Firefox, (c) Internet Explorer, (d) Opera lub (e) Safari;
  (ii)jednej z przeglądarek, o których mowa w ppkt. (ii) powyżej;
  (iii)dostępu do internetu;
  (iv)aktywnego konta e-mail. 
  4. Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym zwrotom pisanym z wielkimi literami nadano następujące znaczenie:
  (i)ADRES – oznacza adres e-mail podany przez Klienta w procesie składania zamówienia;
  (ii)WŁAŚCICIEL – oznacza Grupa Marketer Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Stefczyka 32/5, 20 – 151 Lublin, NIP 712-31-50-456, KRS: 0000763198, REGON: 060437049.
  (iii) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – oznacza formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia;
  (iv) KLIENT – oznacza osobę zamierzającą dokonać zakupów lub dokonującą zakupów w Sklepie;
  (v) KONTO – oznacza konto Klienta tworzone w serwisie marketerplus.pl lub ewp.pl w celu korzystania z prenumeraty on-line;
  (vi) REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin Sklepu;
  (vii) SKLEP – oznacza sklep internetowy sklep.marketerplus.pl, dostępny w domenie internetowej www.sklep.marketerplus.pl;
  (viii) TOWAR – oznacza dostępne w Sklepie przedmioty lub treści cyfrowe, będące przedmiotem Umowy;
  (ix) UMOWA – oznacza umowę sprzedaży Towaru, zawieraną pomiędzy Klientem a Właścicielem;
  (x) ZAMÓWIENIE – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
5. Dla zawarcia Umowy niezbędne jest podanie obligatoryjnie danych określonych w pkt. 6 Regulaminu i fakultatywnie danych określonych w pkt. 7 Regulaminu.
6. Prawidłowe złożenie zamówienia  następuje poprzez podanie następujących danych

(i) Imienia,
(ii) Nazwiska,
(iii) Adresu poczty e-mail;
(iv) Adresu korespondencyjnego;
(v) Telefonu.
7. W przypadku chęci uzyskania przez Klienta faktury VAT, w procesie rejestracji konieczne jest podanie także:
(i) Numeru Identyfikacji Podatkowej;
(ii) Nazwy firmy.

Powyższe dane nie są niezbędne dla złożenia zamówienia.
8. Dane wprowadzone przy składaniu zamówienia muszą być prawdziwe.
9. Ukończenie procesu składania zamówienia następuje poprzez kliknięcie pola „Zamawiam i płacę” oraz wprowadzenie formularza do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby sklep.marketerplus.pl mógł się z nim zapoznać.
10. Ukończenie procesu składania zamówienia oznacza, że sklep.marketerplus.pl będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym dla wykonywania oraz rozliczania Zamówień.
11. Jeśli Klient dokonuje zakupu prenumeraty cyfrowej, Adres poczty e-mail  jest podstawą do  założenia Konta w serwisie marketerplus.pl i/lub ewp.pl, który służy do korzystania z treści cyfrowych w ramach prenumeraty.

Dane osobowe
12. Przy składaniu zamówienia, Klient otrzymuje informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.
13. Pozostałe zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych Klientów, jak i wszelkich innych informacji o Klientach określone zostały w polityce prywatności. Polityka prywatności dostępna jest na stronie internetowej www.sklep.marketerplus.pl/strona/bezpieczenstwosklep.marketerplus.pl/strona/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych, a także w siedzibie Właściciela.

Składanie Zamówień oraz zawieranie Umowy

14. Składanie Zamówień możliwe jest:
(i)  poprzez podanie danych przy jednorazowym zamówieniu;
(ii) 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu.

15. Zamówienie składane jest poprzez wypełnienie przez Klienta następujących czynności:
(i) dodanie określonego Towaru do koszyka Sklepu. Wszystkie ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT. Ceny Towarów nie zawierają wliczonych kosztów dostawy, które podawane są osobno w koszyku Sklepu. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
(ii) klikniecie „Zamawiam i płacę” we właściwej zakładce Sklepu oraz wprowadzenie zamówienia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Właściciel mógł się z nim zapoznać.
Do ukończenia procesu składania zamówienia Towaru niezbędne jest – za pomocą zaznaczenia odpowiednich checkboxów - dokonanie przez Klienta akceptacji Regulaminu.
16. Umowa zawarta zostaje:
(i) po potwierdzeniu przez Właściciela przyjęcia zamówienia do realizacji oraz (łącznie) z chwilą otrzymania przez Właściciela potwierdzenia Zamówienia, będącego oświadczeniem woli Klienta w przedmiocie zawarcia Umowy;
(ii) na warunkach określonych w Zamówieniu oraz Regulaminie;
(iii) Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na Adres. Jeżeli Towar jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi na Adres podsumowania zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy oraz z wyrażeniem przez Klienta zgody na utrwalenie potwierdzenia zawarcia Umowy w formie elektronicznej jako wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku zamówienia Towarów w wersji elektronicznej, wymagane jest, aby Klient – w potwierdzeniu Zamówienia - złożył oświadczenie, iż zgadza się na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
17. Realizacja Umowy przez Właściciela następuje:
(i) poprzez wysyłkę zamówionych Towarów od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach do 9:00 do 17:00;
(ii) po uregulowaniu przez Klienta należności z tytułu Umowy, tj. po dokonaniu wpłaty za Towar oraz przesyłkę, chyba że Klient wybrał opcję dostawy Towaru za pobraniem. Wpłata za Towar dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy 79 1140 1094 0000 3184 7100 1001 (mBank) lub w postaci płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu płatności udostępnianego Klientowi za pośrednictwem tpay.com, payu.pl lub płatności online realizowanych przez Blue Media S.A. Za wyjątkiem przypadku, gdy Klient wybrał dostawę Towaru w wersji papierowej za pobraniem, wpłata za Towar nastąpić winna w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w punkcie 16 ppkt. (iii) Regulaminu. W przypadku niedokonania przez Klienta wpłaty za Towar, Właściciel może odstąpić od Umowy poprzez skierowanie wiadomości e-mail na Adres o odstąpieniu od Umowy.
18. Towar w wersji papierowej lub na nośniku pen-drive dostarczany jest:
(i) bez jakichkolwiek wad lub usterek;
(ii) w fabrycznym opakowaniu;
(iii) w miejsce wskazane przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu lub niedostarczenie Towaru wynikające z podania przez Klienta błędnego adresu dostawy.

(iv) za pośrednictwem paczki pocztowej. Właściciel nadaje paczkę z Towarem w terminie nie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar. W przypadku niepodjęcia paczki zastosowanie znajduje regulamin Poczty Polskiej w zakresie awizowania oraz zwrotu przesyłki. Koszty zwrotu niepodjętej w terminie przesyłki obciążają Klienta;

(v) wraz z fakturą VAT, o ile Klient zażądał jej wystawienia.
19. Towar w wersji elektronicznej dostarczany jest:
(i) poprzez wysłanie Klientowi na Adres danych dostępowych (login i hasło) do serwisu marketerplus.pl i/lub ecommercewpraktyce.pl;
(ii) w terminie 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty za Towar;
(iii) wraz z fakturą VAT w formie elektronicznej, o ile Klient zażądał jej wystawienia.

ZMIANA, ANULOWANIE ORAZ REZYGNACJA Z ZAMÓWIEŃ

Anulowanie lub zmiana zamówień
20. Do chwili zaksięgowania płatności za zamówienie, Klient może anulować lub zmienić zamówienie w całości lub części – kontaktując się z Właścicielem mailowo lub telefonicznie.
21. Właściciel potwierdzi anulowanie zamówienia za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na Adres.

Odstąpienie od umowy
22. W przypadku nabycia Towarów w postaci innej niż prenumerata, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy (art. 38 pkt 10 ustawy o prawach konsumenta). 
23. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy dotyczącej prenumeraty Towaru w terminie 14 (słownie: czternaście) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkami określonymi w punktach 25, 30 ppkt (ii) oraz 34 Regulaminu.
24. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie pierwszego z zamówionych w ramach prenumeraty numerów Towaru.
25. W przypadku nabycia prenumeraty Towaru w wersji elektronicznej, potwierdzenie Zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Klientowi pierwszego z zamówionych w ramach prenumeraty numerów Towaru, tj. od dnia udzielenia Klientowi dostępu do serwisu marketerplus.pl. Jeżeli w takim przypadku konsument wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy, to ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy (art. 35 ustawy o prawach konsumenta).
26. Klient może odstąpić od umowy poprzez:
(i) skierowanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Grupa Marketer Sp. z o.o. (sklep.marketerplus.pl), ul. Stefczyka 32/5, 20 – 151 Lublin. Dla zachowania terminu określonego w punkcie 23 niezbędne jest skierowanie pisemnego oświadczenia do 14 (słownie: czternastego) dnia od doręczenia Klientowi Towaru. Decydującym jest data stempla pocztowego. Jeśli chcesz wysłać odstąpienie, jego wzór możesz pobrać tutaj;
(ii) skierowanie mailowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres sklep@marketerplus.pl. Dla zachowania terminu określonego w punkcie 23 niezbędne jest wprowadzenie wszystkich danych wymaganych w formularzu do 14 (słownie: czternastego) dnia od doręczenia Klientowi Towaru. Decydującym jest data przesłania wprowadzonych danych (transmisja danych). Formularz dostępny na stronie internetowej www.sklep.marketerplus.pl/strona/zwroty-reklamacje. Jeśli chcesz przejść do formularza kliknij tutaj.
27. Sklep.marketerplus.pl po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu poinformuje Klienta o jego odebraniu.
28. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu z zachowaniem zasad określonych w punktach od 22 do 27 Regulaminu prowadzi do uznania umowy za niezawartą.

Zwrot towaru
29. Odstąpienie od umowy skutkuje zobowiązaniem Klienta oraz Właściciela do wzajemnego zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony z tytułu umowy.
30. W terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy:
(i) Klient zobowiązany jest od zwrotu otrzymanych Towarów. Zwrot następuje na koszt Klienta poprzez przesłanie towaru na adres Właściciela za pośrednictwem przesyłki pocztowej;
(ii) Właściciel zobowiązany jest do zwrotu wszelkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym koszt pierwotnego przesłania towaru do Klienta w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Właściciela. Właściciel nie zwraca kosztów zwrotu towaru, o którym to zwrocie mowa w punkcie 30 ppkt (i) powyżej. W przypadku, gdy Klient wybrał dostawę towarów za pobraniem, Właściciel nie zwraca dodatkowych kosztów wynikających z takiego sposobu dostarczenia, tj. różnicy pomiędzy kosztami dostawy za pobraniem a kosztami zwykłej paczki pocztowej.
31. Zwrot kwot, o którym mowa w puncie 30 ppkt (ii) powyżej nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu. Inny sposób zwrotu towaru nie może wiązać się z powstaniem jakichkolwiek kosztów dodatkowych po stronie Klienta.
32. Właściciel może wstrzymać się od zwrotu płatności, o którym mowa w punkcie 30 ppkt (ii) powyżej do chwili:
(i) otrzymania Towaru lub
(ii) przesłania przez Klienta (mailowo na adres sklep@marketerplus.pl lub pisemnie na adres Grupa Marketer Sp. z o.o. (sklep.marketerplus.pl), ul. Stefczyka 32/5, 20 – 151 Lublin) dowodu odesłania Towaru na adres Właściciela.
33. Towar zwracany przez Klienta winien być kompletny, nie nosić śladów używania ponad ślady wynikające z użytkowania niezbędnego dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
34. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela, że Klient wykorzystywał Towar w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Klient ponosić będzie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru.

Rezygnacja z prenumeraty
35. W przypadku nabycia Towarów w postaci prenumeraty w wersji elektronicznej Właściciel zapewnia możliwość zakończenia w każdej chwili korzystania przez Klienta z usługi świadczonej elektronicznie. W takim przypadku Właściciel zwraca Klientowi część zapłaconej ceny za prenumeratę proporcjonalnie do okresu niewykorzystanej przez Klienta prenumeraty, przy czym Klient zobowiązany jest naprawić Właścicielowi szkodę wynikłą z rezygnacji z prenumeraty, tj. pokryć różnicę pomiędzy ceną, jaką Klient byłby zobowiązany zapłacić w przypadku nabycia pojedynczych Towarów objętych zamówioną prenumeratą, a ceną ustaloną w Umowie za prenumeratę (rabat wynikający z prenumeraty).
36. W przypadku nabycia Towarów w postaci prenumeraty w wersji papierowej, Klient będący Konsumentem może z niej zrezygnować ze skutkiem na przyszłość, tj. co do numerów Towaru, które nie zostały jeszcze nadane przez Właściciela do Klienta. W takim przypadku Właściciel zwraca Klientowi część zapłaconej ceny za prenumeratę proporcjonalnie do okresu niewykorzystanej przez Klienta prenumeraty, przy czym Klient zobowiązany jest naprawić Właścicielowi szkodę wynikłą z rezygnacji z prenumeraty, tj. pokryć różnicę pomiędzy ceną, jaką Klient byłby zobowiązany zapłacić w przypadku nabycia pojedynczych Towarów objętych zamówioną prenumeratą, a ceną ustaloną w Umowie za prenumeratę (rabat wynikający z prenumeraty).

POSTANOWIENIA POZOSTAŁE
Reklamacje
37. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego Towaru Klient stwierdzi niezgodność Towaru z jego opisem widniejącym na Zamówieniu lub inne wady, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
38. Reklamacji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się w zakładce www.sklep.marketerplus.pl/strona/zwroty-reklamacje oraz jego wprowadzenie go do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Właściciel mógł się z nim zapoznać, albo poprzez bezpośredni kontakt z Właścicielem. Klient w zgłoszeniu reklamacji zobowiązany jest do podania:
(i) wady Towaru,
(ii) numeru zamówienia.
Złożenie reklamacji za pośrednictwem formularza potwierdzane jest za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na Adres.
39. W przypadku, w którym Właściciel uzna to za niezbędne, Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Towaru do Właściciela na koszt Właściciela, o czym zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na Adres. Przesłanie reklamowanego Towaru winno nastąpić za pośrednictwem przesyłki Poczty Polskiej.
40. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia:
(i) jej wpłynięcia do Właściciela za pośrednictwem formularza reklamacyjnego lub pocztą albo
(ii) otrzymania przez Właściciela reklamowanego Towaru (w przypadku gdy będzie to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji).
Właściciel może powiadomić Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w drodze wiadomości e-mail wysłanej na Adres, SMS-em lub pisemnie za pośrednictwem poczty.
41. W kwestiach nieuregulowanych powyżej, do reklamacji stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
42. Właściciel nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

Uwagi końcowe
43. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w Sklepie używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
44. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
45. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś kodeksu cywilnego.
46. Właściciel nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

KONTAKT
47. Wszelkie kontakty Klienta z Właścicielem mogą być podejmowane za pośrednictwem:
(i) poczty e-mail pod adresem sklep@marketerplus.pl;
(ii) poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Grupa Marketer Sp. z o.o. (sklep.marketerplus.pl), ul. Stefczyka 32/5, 20 – 151 Lublin
(iii) telefonu, pod numerem 536 996 453 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach do 9:00 do 17:00 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium