sklep.MarketerPlus.pl
400
Darmowa dostawa od 80 zł Ekspresowa wysyłka do 24h Proforma dla firm
zobacz koszyk
Darmowa dostawa
Do darmowej dostawy brakuje Ci: 400.00 zł
suma: 0,00 zł

Twój koszyk

Kontynuuj zakupy

Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń organizowanych przez Grupa Marketer Sp. z o.o. wydawcę magazynu „Marketer+”

P​ostanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach „Marketer|Szkolenia” organizowanych przez spółkę Grupa Marketer Sp. z o.o. Rejestracja na Szkolenie jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.

2. Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym zwrotom pisanym z wielkiej litery nadano następujące znaczenie:

Regulamin

Regulamin oznacza niniejszy regulamin, tj. zbiór zasad i warunków uczestnictwa w szkoleniach „Marketer|Szkolenia” ;

Organizator

Organizator oznacza Grupa Marketer Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Stefczyka 32/5, 20-151 Lublin wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy KRS, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód.

Uczestnik

Uczestnik to osoba fizyczna, która ma uczestniczyć w szkoleniu i została zarejestrowana poprzez zakup szkolenia w sklepie internetowym sklep.marketerplus.pl

Zamawiający

Zamawiający to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez stronę sklep.marketerplus.pl dokonała zakupu delegowanego przez siebie do udziału w szkoleniu Uczestnika lub Uczestników;

Szkolenie

Szkolenie oznacza organizowane przez Organizatora szkolenia „Marketer|Szkolenia” ;

Formularz Zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy to formularz dostępny na stronie internetowej sklep.marketerplus.pl, za pomocą którego Uczestnik lub Zamawiający dokonuje rejestracji na Szkolenie;

Potwierdzenie Zgłoszenia

Potwierdzenie zgłoszenia to komunikat wysyłany przez Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej potwierdzający dokonanie prawidłowego zgłoszenia na Szkolenie;

Cennik

Cennik oznacza obowiązujący Uczestnika cennik uczestnictwa w Szkoleniu dostępny na stronie internetowej sklep.marketerplus.pl.

3. Zamieszczona na stronie internetowej www informacja oraz opis Szkolenia nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert. Przyjęcie oferty przez Organizatora nastąpi poprzez przesłanie Potwierdzenia Zgłoszenia.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU ORAZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

4. Zgłoszenia Uczestnika na Szkolenie dokonuje się poprzez rejestrację za pośrednictwem strony sklep.marketerplus.pl.

5. Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu należy dokonać najpóźniej na 1 dni roboczych przed datą Szkolenia lub do momentu wyczerpania limitu wolnych miejsc. Minimalna i maksymalna liczba Uczestników szkolenia może się różnić.

6. W toku rejestracji Uczestnika niezbędnym jest podanie danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail numeru telefonu oraz danych osoby, która dokonuje płatności za Szkolenie zgodnie z Cennikiem.

7. Uczestnik oświadcza, iż podane przez niego informacje i dane osobowe są prawdziwe.

8. W przypadku, gdy osobą dokonująca zgłoszenia nie jest Uczestnik, Zamawiający oświadcza, iż jest on upoważniony do podania danych osobowych Uczestnika oraz ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych oraz udzielone w imieniu uczestnika zgody.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do Formularza Zgłoszeniowego nieprawdziwych danych osobowych.

10. Uczestnik może po dokonaniu wpłaty przekazać swoje miejsce innej osobie po uprzednim poinformowaniu Organizatora i podaniu poprawnych danych osobowych drogą mailową na adres: szkolenia@marketer.pl

11. Prawidłowe dokonanie zgłoszenia Uczestnika oznacza zawarcie umowy między Organizatorem a Uczestnikiem lub Zamawiającym (w przypadku, gdy Zamawiającym nie jest Uczestnik). Postanowienia Regulaminu wraz z Cennikiem stanowią treść Umowy.

12. Organizator przesyła na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu Zgłoszeniowym Potwierdzenie Zgłoszenia.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm biorących udział w Szkoleniu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału uczestnictwa w szkoleniu, bez podania przyczyn.

15. Organizator w czasie Szkolenia wspiera networking oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych.

16. Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana prelegentów oraz planu szkolenia.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia danego Szkolenia.

18. W przypadku odwołania Szkolenia Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika, nie później jednak niż 7 dni przed datą Szkolenia. W powyższym przypadku Organizator zwraca Uczestnikowi 100 % wpłaconej ceny Szkolenia lub proponuje innym termin realizacji Szkolenia.

PŁATNOŚCI

19. Cena udziału w Szkoleniu podawana jest każdorazowo w Cenniku dostępnym na stronie internetowej sklep.marketerplus.pl; Dokonanie rejestracji na Szkolenie równoznaczne jest ze zobowiązaniem Uczestnika do uiszczenia ceny według stawek określonych w Cenniku.

20.Cena, o której mowa w pkt 19 obejmuje udział w szkoleniu jednego Uczestnika, catering oraz koszt materiałów szkoleniowych.

21.Cena nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Szkolenia ani zakwaterowania.

22.Dokonanie opłaty za Szkolenie możliwe jest za pośrednictwem płatności online lub na podstawie pro formy tradycyjnym przelewem na stronie sklep.marketerplus.pl

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

23.Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 14 dni (słownie: czternaście dni) od daty zakupu. Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z Rejestracji poprzez przesłanie na adres e-mail szkolenia@marketer.pl stosownej informacji w tym zakresie, przy czym:

a. w przypadku doręczenia na rzecz Organizatora oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z Rejestracji najpóźniej na 14 dni (słownie: czternaście dni) od daty zakupu, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rzecz Zamawiającego 100% uiszczonej ceny;

b. w przypadku doręczenia na rzecz Organizatora oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z Rejestracji na 14 dni (słownie: czternaście dni) lub mniej dni przed wyznaczoną datą Szkolenia, Zamawiającemu nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej ceny, chyba że Uczestnik wskaże inną osobę, która w jego miejsce weźmie udział w Szkoleniu albo Organizator zdoła znaleźć innego Uczestnika w miejsce osoby rezygnującej.

24. Uczestnik lub Zamawiający będący konsumentem, tj. osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, może odstąpić od udziału w Szkoleniu w ciągu 14 dni (słownie: czternaście dni) od zawarcia umowy, tj. dokonania zgłoszenia. Kwestie zwrotu poniesionych kosztów reguluje pkt. 23.

25. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na adres e-mail: szkolenia@marketer.pl. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

26.W przypadku dopełnienia procedury rezygnacji z Uczestnictwa opisanej w pkt 23, zachowując termin wskazany w pkt 23, Organizator zwraca Uczestnikowi dokonaną przez niego opłatę za Szkolenie na podany przez Uczestnika rachunek bankowy.

27.W przypadku braku uczestnictwa Uczestnika w Szkoleniu, przy braku rezygnacji z uczestnictwa zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 19 – 26 Regulaminu, Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty związanej z udziałem w Szkoleniu zgodnie z obowiązującym w dniu zgłoszenia Cennikiem.

REKLAMACJA

28.Uczestnik lub Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem adresu e-mail szkolenia@marketer.pl lub na adres siedziby Organizatora.

29. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od daty zakończenia Szkolenia.

30. Reklamacja powinna zawierać: (i) Imię i nazwisko Uczestnika lub Zamawiającego; (ii) Adres do korespondencji, adres e-mail i numer telefonu Uczestnika lub Zamawiającego; (iii) Przedmiot reklamacji; (iv) Datę Szkolenia, które podlega reklamacji; (v) Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

31.Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji podmiotowi składającemu reklamację.

32.W przypadku uwzględnienia reklamacji Organizator informuje podmiot składający reklamację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której złożył reklamację.

DANE OSOBOWE

33.Administratorem danych osobowych jest Grupa Marketer Sp. z .o.o., ul. Stefczyka 32/5, 20-151 Lublin.

34. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za Szkolenia, ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu opłaty za Szkolenie, w celach marketingowych oraz - za odrębną zgodą Uczestnika - w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

35. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądania usunięcia. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wzięcia udziału w Szkoleniu.

36. Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa

37. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od Użytkownika.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

38.Uczestnik jest zobowiązany zapoznać z Regulaminem

39.W przypadku wykorzystywania podczas procesu rejestracji na Szkolenie i logowania się komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, Uczestnik powinien wylogować się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia innym osobom dostępu do jego prywatnych informacji i danych osobowych, a w szczególności uniemożliwienia dokonywania zmian w Formularzu Zgłoszeniowym.

40.Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego podczas Szkoleń, a Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas Szkoleń sesji fotograficznych. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych, Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji z utrwalania wizerunku, najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Szkolenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

41.Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do przełożenia daty Szkolenia.

42.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

43. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium